2014 Chinese Calligraphy and Landscape Painting Exhibition was held from September 26 to October 7 at Chinese Cultural Centre, Chatswood, Sydney, Australia. 25 pieces of Calligraphy including oracle script, bronze script, seal script, clerical script, regular script, running script and cursive script were exhibited to show the development of the Chinese characters throughout the past four thousand years.

28 pieces of landscape paintings including two long scrolls and album leaves were also exhibited. The paintings show traditional brushstrokes and styles. Some sketches of Australian and Canadian landscapes were also displayed.

Willoughby Spring Festival Program 威樂比春節節目表

Exhibition hall 展覽會塲
Exhibition hall 展覽會塲
Exhibition hall 展覽會塲
Exhibition hall 展覽會塲

Sing Tao Daily, 30/09/2014

Sing Tao Daily   10, 11/09/2014
Sing Tao Daily   27, 28/09/2014

Sing Tao Daily Magazine   27/09/2014

List of Exhibits of Calligraphy

殷商 龜腹甲骨契刻文

Excerpt from inscription on tortoise plastron (oracle script) circa 1555 BC to 1059 BC (Shāng Dynasty)

節臨西周毛公鼎銘文  (大篆)

Excerpt from Máo Gōng Dǐng inscription (bronze script) 827 BC (Western Zhōu Dynasty)

臨秦 繹山碑  (小篆)

Copy of Yì Shān Bēi  (seal script) 219 BC (Qín Dynasty)

祀三公山碑集聯  (篆書/隸書)

Coupon made from the words of Sì Sān Gōng Shān Bēi (transition from bronze script to clerical script)
117 AD (H
àn Dynasty)

節臨漢 石門頌  (隸書)

Excerpt from Shí Mén Sòng  (clerical script), dated 148 AD (Hàn Dynasty)

6  節臨漢 石門頌  (隸書)

Excerpt from Shí Mén Sòng  (clerical script), dated 148 AD (Hàn Dynasty)

臨漢 史晨前碑  (隸書)

Copy of Shǐ Chén Qián Bēi  (clerical script), dated 168 AD (Hàn Dynasty)

臨漢 史晨後碑  (隸書)

Copy of Shǐ Chén Hòu Bēi  (clerical script), dated 168 AD (Hàn Dynasty)

節臨漢校官碑  (隸書)

Excerpt from Xiào Guān Bēi  (clerical script), dated 181 AD (Hàn Dynasty)

10  節臨漢 張遷碑  (隸書)

Excerpt from Zhāng Qiān Bēi  (clerical script), dated 186 AD (Hàn Dynasty)

11  節臨南北朝 泰山金剛經  (隸書/楷書)

Excerpt from Tài Shān Jīn Gāng Jīng  (transition from clerical script to regular script)
550-559 (Southern and Northern Dynasties)

12  臨唐 九成宫醴泉銘  (楷書)

Copy of Jiǔ Chéng Gōng Lǐ Quán Míng by Ōuyáng Xún, dated 632 (Táng Dynasty)

13  臨唐 褚遂良倪寬傳贊  (楷書)

Copy of Ní Kuān Chuán Zàn by Chǔ Suì-liáng  (regular script), date unknown, circa 648 – 658 (Táng Dynasty)

14  臨大唐王居士磚塔之銘. (楷書)

Copy of Dà Táng Wáng Jū Shì Zhuān Tǎ Zhī Míng (regular script), dated 658 (Táng Dynasty)

15  臨元 趙孟頫千字文 (楷書)

Copy of Qiān Zì Wén by Zhào Mèng-fǔ (regular script), dated 1320 (Yuán Dynasty)

16  節臨唐 孫過庭書譜  (草書)

Excerpt from Shū Pǔ by Sūn Guò-tíng  (cursive script), dated 687 (Táng Dynasty)

17  節臨唐 孫過庭書譜  (草書)

Excerpt from Shū Pǔ by Sūn Guò-tíng  (cursive script), dated 687 (Táng Dynasty)

18  臨宋 黄庭堅松風閣诗 (行書)

Copy of Sōng Fēng Gé by Huáng Tíng-jiān  (running script), dated 1102 (Sòng Dynasty)

19  花好月圓人壽  (隸書)  ‘Pretty flowers, full moon and longevity’ (clerical script)

20  邵康節詩 (隸書Poems by Shào Kāng-jié (clerical script)

21  周敦頤 愛蓮說 (隷書Ai Lián Shuō (Love of the Lotus Prose) by Zhōu Dūn-yí  (clerical script)

22  朱繼芳詩 (/行書Poem by Zhū Jì-fāng  (regular/running script)

23  司空圖詩 (隸書)  Poem by Sī Kōng-tú  (clerical script)

24  心經  (小楷)  Heart Sutra  (small regular script)

25  節錄若翰福音 (楷書)  Excerpt from  John’s Gospel (regular script)

甲骨文  Oracle script

1 臨 殷商 龜腹甲骨契刻文 Excerpt from inscription on tortoise plastron (oracle script) circa 1555 BC to 1059 BC (Shāng Dynasty), dated 2014, ink on paper, hanging scroll, 136 x 68 cm

癸酉卜,殼,貞: 旬亡禍? 王二曰: 匄。王固曰:
艅!有祟有夢。 五日丁丑,王嬪中丁氒险
  庭阜十月。癸未卜,殼,貞:旬亡禍?王固曰:
 往,乃兹有崇。六日戊子子弢囚。一月。癸巳
卜,殼,貞:旬亡禍?王固曰:乃玆亦有崇。
偁,甲午王往逐兕,小臣載車馬硪馭(駕)
車子央亦墜王固曰:有崇。八日庚戌,有
各雲自東  (冒)母昃亦有出虹,自北飲于
河。癸亥卜,殼,貞: 旬亡禍?王固曰:其
亦有來鼓。五日丁卯子由歺黽女不囚。

大篆  Bronze script

2 節臨西周毛公鼎銘文 (大篆) Excerpt from Máo Gōng Dǐng inscription (bronze script) 827 BC (Western Zhōu Dynasty), dated 2014, ink on paper, hanging scroll, 136 x 68 cm

 節臨毛公鼎

王若曰:父歆!不(丕)顯文武,皇天引厭劂(厥)德,配
我有周,膺受大命,率(褱)懷不廷方,亡(無)不閈(覲)于
文武耿光。唯天將集氒(厥)命,亦唯先正襄辥(乂)
氒(厥)辟, 爵(恪)菫(勤)大命,肆皇天亡(無)昊(斁)?臨保我有周,
不(丕) 巩(鞏)先王配命,敃(旻)天疾畏(威),司(嗣)余小子弗彶(及), 邦將
害(曷)吉?蹙蹙四方,大從(縱)不靜(靖)。嗚呼!懼余小子圂湛
于艱,永鞏先王。

小篆  Seal script

秦 繹山刻石

皇帝立國,維初在昔。嗣世稱王,討伐亂
逆,威動四極。武義直方,戎臣奉詔。經時
不久,滅六暴強,廿有六年。上薦高號,孝
道顯明。既獻泰成,乃降專惠。親巡遠方,
登於繹山。群臣從者,咸思攸長。追念亂
世,分土建邦。以開爭理,功(攻)戰日作,流血
於野。自泰古始,世無萬數,陀及五帝,莫
能禁止。乃今皇帝,一家天下。兵不復起,

3 臨秦 繹山碑 (小篆) Copy of Yì Shān Bēi (seal script) 219 BC (Qín Dynasty), dated 2014, ink on paper, double hanging scrolls, 136 x 68 cm each

秦 繹山刻石

災害滅除,黔首康定,利澤長久。群臣誦
略,刻此樂石,以著經紀。皇帝日,金石刻
盡,始皇帝所為也。今襲號而金石刻辭
不稱,始皇帝其於久遠也。如後嗣為之
者,不稱成功盛德。丞相臣斯,臣去疾,禦
史大夫臣德,昧死言,臣請具刻詔書,金石
刻因明白矣。臣昧死請,制日可。

 繹山刻石是秦始皇在前219年東巡首登嶧山(今山東鄒縣東南)令丞相李斯刻石以歌頌自已的功業。李斯用小篆將詔文刻石,以紀秦統一之功德。原石已被後來曹操登山時毀掉,但留下了碑文。(一說為北周武帝所為)。今天所見到的是根據五代南唐徐鉉的摹本由宋代人所刻。繹山刻石筆圓潤,結體端莊嚴謹,挺遒流暢,筆筆如鐵線。

篆書/隸書之間  Transition from bronze script to clerical script

4 漢 祀三公山碑集聯 (篆書/隸書) Coupon made from the words of Sì Sān Gōng Shān Bēi (transition from bronze script to clerical script) 117 AD (Hàn Dynasty), dated 2014, ink on paper, hanging scroll, 136 x 40 cm

漢  祀三公山碑集聯

民和年豐永臻福佑,
雲與雨降難報神靈。

三公山即今河北元氏縣仙翁寨山,是漢代常山郡祭祀,求雨的重要場所。
祀三公山碑結體介於篆,隸之間。純古遒厚

隸書  Clerical script

5 節臨漢 石門頌 (隸書) Excerpt from Shí Mén Sòng (clerical script), dated 148 AD (Hàn Dynasty), dated 2014, ink on paper, hanging scroll, 136 x 68 cm

石門頌

惟坤靈定位,川澤股躬,澤有所注,
川有所通。余(斜)谷之川,其澤南隆。八
方所達,益域為充。高祖受命,興
於漢中。道由子午,出散入秦。建定
帝位,以漢詆(氏)焉。後以子午,塗路蕋(涩)
難。更隨圍谷,復通堂光。凡此四道,
垓(閡)鬲(隔)尤艱

6 節臨漢 石門頌 (隸書) Excerpt from Shí Mén Sòng (clerical script), dated 148 AD (Hàn Dynasty), ink on paper, hanging scroll, 136 x 57 cm

石門頌

寧靜烝庶,政與乾通。輔主匡君,循禮
有常。咸曉地理,知世紀綱。言必忠義,
匪石厥章。恢弘大節,讜而益明。揆往
卓今,謀合朝情。釋艱即安,有勲有榮。
禹鑿龍門,君其繼縱(踪)。上順斗極,下答
坤皇。自南自北,四海攸通。

7 臨漢 史晨前碑 (隸書) Copy of Shǐ Chén Qián Bēi (clerical script), dated 168 AD (Hàn Dynasty), dated 1981, ink on paper, hanging scroll, 180 x 90 cm

《史晨前碑•魯相史晨祀孔子奏銘》碑陽

建寧二年三月癸卯朔七日己酉,魯相臣晨,長史臣謙頓首死罪。上尚書:臣晨頓首頓首,死罪
死罪。臣蒙厚恩,受任符守,得在奎婁,周孔舊寓,不能闡弘德政,恢崇壹變,夙夜憂怖,累息屏營。
臣晨頓首頓首,死罪死罪。臣以建寜元年到官,行秋饗,飲酒畔宮,畢,復禮孔子宅,拜謁神坐,仰
瞻榱桷,俯視幾筵,靈所馮依,肅肅猶存,而無公出酒脯之祠,臣即自以奉錢,修上案食醊具,以
敘小節,不敢空謁。臣伏念孔子,乾坤所挺,西狩獲麟,為漢製​​作,故《孝經援神挈》曰:玄丘制命帝
卯行。又《尚書•考靈耀》曰:丘生倉際,觸期稽度為赤制。故作《春秋》,以明文命。綴紀撰書,修定禮義。
臣以為素王稽古,德亞皇代。雖有褒成世享之封,四時來祭,畢即歸國。臣伏見臨璧雍日,祠孔
子以大牢,長吏備爵,所以尊先師重教化也。夫封土為社,立稷而祀,皆為百姓興利除害,以祈
豐穰,《月令》祀百辟卿士有益於民。矧乃孔子,玄德煥炳,光於上下。而本國舊居,復禮之日,闕而
不祀,誠朝廷聖恩所宜特加,臣寢息耿耿,情所思惟。臣輒依社稷出王家穀春秋行禮,以共煙
祀。餘胙賜先生執事。臣晨頓首頓首,死罪死罪。臣盡力思惟庶政,報稱為效,增異輒上。臣晨誠
惶誠恐,頓首頓首,死罪死罪。上尚書。時副言大傅、大尉、司徒、司空、大司農府治所部從事。昔在
仲尼,汁光之精,大帝所挺,顏母毓靈,承敝遭衰,黑不代倉,周流應聘,嘆鳳不臻。自衛反魯,養徒
三千。獲麟趣作,端門見徵,血書著紀,黃玉響應。主為漢制,道審可行。乃作《春秋》,復演《孝經》。刪定
《六藝》,象與天談。鉤《河》擿《雒》,卻揆未然。魏魏蕩蕩,與乾比崇。

 

8 臨漢 史晨後碑 (隸書) Copy of Shǐ Chén Hòu Bēi (clerical script), dated 168 AD (Hàn Dynasty), (1981), ink on paper, hanging scroll, 180 x 70 cm

《史晨前碑•魯相史晨祀孔子奏銘》碑陰

相河南史君諱晨字伯時,從越騎校尉拜,建寧元年四月十一日戊子到官,乃以令日拜謁孔
子,望見闕觀,式路虔跽,既至升堂,屏氣拜手。祗肅屑僾,髣髴若在。依依舊宅,神之所安。春秋復
禮,稽度玄靈;而無公出享獻之薦,欽因春饗,導物嘉會,述修璧雍,社稯品制。即上尚書,參以符
驗。乃敢承祀,餘胙賦賜。刊石勒銘,並列本奏。大漢延期,彌歷億萬。時長吏廬江舒李謙敬讓,五
官掾魯孔暢,功曹史孔淮,戶曹掾薛東門榮,史文陽馬琮,守廟百石孔讃,副掾孔綱,故尚書孔
立元世,河東太守孔彪元上,處士孔褒文禮,皆會廟堂,國縣員冗,吏無大小,空府竭寺,咸俾來
觀。並畔官文學先生、執事諸弟子,合九百七人,雅歌吹笙,考之六律,八音克諧,盪邪反正,奉爵
稱壽,相樂終日。於穆肅雍,上下蒙福,長享利貞,與天無極。史君饗後,部吏仇誧,縣吏劉耽等,補
完里中道之週左牆垣壞決,作屋塗色,修通大溝,西流里外,南注城池。恐縣吏斂民,侵擾百姓,
自以城池道濡麥給令,還所斂民錢材。史君念孔瀆顏母井去市遼遠,百姓酤買,不能得香酒
美肉,於昌平亭下立會市,因彼左右,咸所願樂。又敕:瀆井,復民飭治,桐車馬於瀆上,東行道,表
南北,各種一行梓。假夫子塚顏母井舍及魯公塚守吏凡四人,月與佐除。

 

9 節臨漢校官碑 (隸書) Excerpt from Xiào Guān Bēi (clerical script), dated 181 AD (Hàn Dynasty), dated 2014, ink on paper, hanging scroll, 136 x 68 cm

節臨漢校官碑

翼翼聖慈,惠我犁(黎)蒸。貽我潘君,平茲
溧陽。彬文赳武,扶弱抑強。寵刈骾雄,
流惡顯忠。咨疑元老,師臤作朋。修學
童冠,琢質繡章。寔天生德,有漢將興。
尚旦在昔,我君存今。即此龜艾。遂尹
三梁。永世支百,民人所彰。子子孫孫,
卑(俾)爾熾昌。

10 節臨漢 張遷碑 (隸書) Excerpt from Zhāng Qiān Bēi (clerical script), dated 186 AD (Hàn Dynasty), dated 2014, ink on paper, hanging scroll, 136 x 60 cm

節臨 漢 張遷碑

於穆我君,既敦既純,雪白之性,孝友之
仁。紀行来()本,蘭生有芬。克岐有兆,綏御
有勛,利器不覿,魚不出淵。國之良幹,垂
愛在民。蔽沛(芾)棠樹,溫溫恭人。乾道不繆,
惟淑是親。既多受祉,永享南山,干祿無
疆,子子孫孫

 

隸書/楷書之間  Transition from clerical script to regular script

11 節臨南北朝 泰山金剛經 (隸書/楷書) Excerpt from Tài Shān Jīn Gāng Jīng (transition from clerical script to regular script) 550-559 (Southern and Northern Dynasties), ink on paper, hanging scroll, 136 x 68 cm

節臨金剛經 第五品 如理實見分

須菩提!於意云何?可以身相見
如來不?不也,世尊!不可以身相
得見如來。何以故?如來所說身
相,即非身相。  佛告須菩提:凡所
有相,皆是虛妄。若見諸相非相,
(
) 即見如來。

泰山金剛經,摩崖刻石。南北朝時刻於山東泰安縣泰山經石峪花崗岩溪床,沒於水下千年,泉水改道,始見天日。書者何人,無定論。文為金剛般若波羅蜜經。字跡逾一尺,筆法隸楷參半,亦有篆意及草意。

楷書  Regular script

12 臨唐 九成宫醴泉銘 (楷書) Copy of Jiǔ Chéng Gōng Lǐ Quán Míng by Ōuyáng Xún (regular script), dated 632 (Táng Dynasty), dated 2013, ink on paper, hanging scroll, 180 x 90 cm

九成宮醴泉銘祕書監檢校侍中钜鹿郡公臣魏徵奉勅撰  維貞觀六年孟夏之月,皇帝避暑乎九成之宮,此則随之
仁壽宫也。冠山抗殿,絕壑為池,跨水架楹,分巗竦闕。高閣周建,長廊四起。棟宇膠葛,台榭參差。仰視則迢遰百尋,下臨則崢
嶸千仞。珠璧交暎,金碧相暉。照灼雲霞,蔽虧日月。觀其移山廻澗,窮泰極侈,以人從欲,良足深尤。至於炎景流金,無鬱蒸之
氣;微風徐動,有淒清之涼。信安體之佳所,誠養神之勝地。漢之甘泉,不能尚也。皇帝爰在弱冠,經營四方,逮乎立年,撫臨億
兆。始以武功壹海內,終以文德懷遠人。東越青丘,南踰丹徼,皆獻琛奉贄,重譯来王;西暨輪台,北拒玄闕,並地列州縣,人充
編戶。氣淑年和,迩安遠肅。群生咸遂,靈貺畢臻。雖藉二儀之功,終資一人之慮。遺身利物,櫛風沐雨,百姓為心,憂勞成疾。同
堯肌之如腊,甚禹足之胼胝。針石屢加,腠理猶滯。爰居京室,每弊炎暑。群下請建離宮,庶可怡神養性。聖上愛一夫之力,惜
十家之產。深閉固拒,未肯俯從。以為随氏舊宮,營於曩代。棄之則可惜,毀之則重勞。事貴因循,何必改作。於是斲雕為樸,損
之又損,去其泰甚,茸其頹壞。雜丹墀以沙礫,間粉壁以塗泥。玉砌接於土階,茅茨續於瓊室。仰觀壯麗,可作鑒於既往,俯察
卑儉,足垂訓於後昆。此所謂至人無為,大聖不作,彼竭其力,我享其功者也 。然昔之池沼咸引谷澗。宫城之內,本乏水源。求
而無之,在乎一物。既非人力所致,聖心懷之不忘。粵以四月甲申朔,旬有六日己亥,上及中宮,厯覽臺觀。閑步西城之陰,躊
躇高閣之下。俯察厥土,微覺有潤。因而以杖導之,有泉随而涌出。乃承以石檻,引為一渠。其清若鏡,味甘如醴。南注丹霄之
右,東流度于雙闕。貫穿青瑣,縈帶紫房。激揚清波,滌蕩瑕穢,可以導養正性,可以澂瑩心神。鑒暎群形,潤生萬物。同湛恩之
不竭,將玄澤以常流。匪唯乹象之精,盖亦坤靈之寶。謹案:《禮緯》云:“王者刑殺當罪,賞錫當功,得禮之宜,則醴泉出於闕庭。”《鶡
冠子》曰:“聖人之德,上及太清,下及太寧,中及萬靈,則醴泉出。”《瑞應圖》曰:“王者純和飲食不貢獻,則醴泉出。飲之令人壽。”《東觀
漢記》曰:“光武中元元年,醴泉出京師,飲之者痼疾皆愈。”然則神物之來,寔扶明聖。既可蠲茲沉痼,又將延彼遐齡。是以百辟
卿士,相趨動色。我后固懷撝挹,推而弗有。雖休勿休,不徒聞於往昔;以祥為懼,實取驗於當今。斯乃上帝玄符,天子令德,豈
臣之末學,所能丕顯?但軄在記言,属兹書事。不可使國之盛美,有遺典策。敢陳實錄,爰勒斯銘。其詞曰:惟皇撫運,奄壹寰宇。
千載膺期,萬物斯覩。功高大舜,勤深伯禹。絕後光前,登三邁五。握機蹈矩,乃聖乃神。武克禍亂,文懷遠人。書契未紀,開闢不
臣。冠冕並襲,琛贄咸陳。大道無名,上德不德。玄功潛運,幾深莫測。鑿井而飲,耕田而食。靡謝天功,安知帝力;上天之載,無臭
無聲。萬類資始,品物流形。随感變質,應德效靈。介焉如響,赫赫明明。雜遝景福,葳蕤繁祉。雲氏龍官,龜圖鳳紀。日含五色,烏
呈三趾。頌不輟工,筆無停史。上善降祥,上智斯悅。流謙潤下,潺湲皎潔。蓱旨醴甘,冰凝鏡澈。用之日新,挹之無竭。道随時泰,
慶與泉流。我后夕惕。雖休弗休。居崇茅宇,樂不般遊。黃屋非貴,天下為憂。人玩其華,我取其實。還淳反本,代文以質。居高思
墜,持滿戒溢。念兹在兹,永保貞吉。兼太子率更令渤海男臣歐陽詢奉勅書。

13 臨唐 褚遂良倪寬傳贊 (楷書) Copy of Ní Kuān Chuán Zàn by Chǔ Suì-liáng (regular script), date unknown, circa 648 – 658 (Táng Dynasty), dated 1989, ink on paper, hanging scroll, 136 x 60 cm

臨臣褚遂良書倪寬贊

漢興六十餘載,海內艾安,府庫充實,而四夷未賓,制度多闕。上方欲用文
武,求之如弗及,始以蒲輪迎枚生,見主父而歎息。群士慕嚮,異人並出。卜
式拔於芻牧,弘羊擢於賈豎,衛青奮舊於奴僕,日磾出於降虜,斯亦曩時
版築飯牛之朋已。漢之得人,於茲為盛,儒雅則公孫弘、董仲舒、倪寬,篤行
則石建、石慶,質直則汲黯、卜式,推賢則韓安國、鄭當時,定令則趙禹、張湯,
文章則司馬遷、相如,滑稽則東方朔、枚皋,應對則嚴助、朱買臣,歷數則唐
都、洛下閎,協律則李延年,運籌則桑弘羊,奉使則張騫、蘇武,將率則衛青、
霍去病,受遺則霍光、金日磾,其餘不可勝紀。是以興造功業,制度遺文,後
世莫及。孝宣承統,纂修洪業,亦講論六藝,招選茂異,而蕭望之、梁丘賀、夏
侯勝、韋弘成、嚴彭祖,尹更始以儒術進,劉向,王褒以文章顯,將相則張安
世、趙充國、魏相、丙吉、于定國、杜延年,治民則黃霸、王成、龔遂、鄭弘、召信臣、
韓延壽、尹翁歸、趙廣漢、嚴延年、張敞之屬,皆有功跡見述於世。參其名臣,
亦其次也。臣褚遂良書。

14 臨大唐王居士磚塔之銘 (楷書) Copy of Dà Táng Wáng Jū Shì Zhuān Tǎ Zhī Míng (regular script), dated 658 (Táng Dynasty), dated 2014, ink on paper, hanging scroll, 136 x 68 cm

大唐王居士磚塔之銘。上官靈芝制文。敬客書。
居士諱公字孝寬,太原晉陽人也。英宗穎邁,遠冑隆週,茂緒遐昌,
鬱冠後魏。樂府歌其載德,天下挹其家聲。具詳圖牒,豈煩覼縷?居
士早標先覺,本遺名利,遍覽典墳,備窮義窟,觀老莊如糟粕,視孔
墨猶灰塵得給園之說,罄求彼岸之路勵精七覺,仰十地而克勤。
旰食一麻,欣六年之憔悴。方期拔除煩惱,永離蓋纏,何悟積善始
基,處悲生滅?以顯慶元年十一月廿九日,寢疾終於京第,春秋七
十有三,即以三年十月十二日收骸,起靈塔於終南山楩梓谷。風
吟邃潤,寶鐸和鳴,雲散危峰,金盤吐曜,道長運短,跡往名留。不刊
介石,孰播徽猷籲其嗟焉乃為銘曰:懿矣居士,明哉悟真幽鑑彼
岸,妙道問津。苦節無撓,貞心克勤。顧邈三有,超修十輪。俄隨怛化,
遽此遷神。巋然靈塔,長欽後人。

15 臨元 趙孟頫千字文 (楷書) Copy of Qiān Zì Wén by Zhào Mèng-fǔ (regular script), dated 1320 (Yuán Dynasty), dated 2014, ink on paper, hanging scroll, 190 x 92 cm

千字文(周興嗣)

天地玄黃 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列張 寒來暑往 秋收冬藏 閏馀成歲 律呂調陽 雲騰致雨 露結爲霜 金生麗水
玉齣崑岡 劍號巨阙 珠稱夜光 果珍李柰 菜重芥姜 海鹹河淡 鱗潛羽翔 龍師火帝 鳥官人皇 始制文字 乃服衣裳
推位讓國 有虞陶唐 吊民伐罪 周發殷湯 坐朝問道 垂拱平章 愛育黎首 臣伏戎羌 遐迩一體 率賓歸王鳴鳳在竹
白駒食場 化被草木 賴及萬方 蓋此身髮 四大五常 恭惟鞠養 豈敢毀傷 女慕貞絜 男效才良 知過必改 得能莫忘
罔談彼短 靡恃己長 信使可複 器欲難量 墨悲絲染 詩贊羔羊 景行維賢 克念作聖 德建名立 形端表正 空谷傳聲
虛堂習聽 禍因惡積 福緣善慶 尺璧非寶 寸陰是競 資父事君 曰嚴與敬 孝當竭力 忠則盡命 臨深履薄 夙興溫凊
似蘭斯馨 如松之盛 川流不息 淵澄取映 容止若思 言辭安定 笃初誠美 慎終宜令 榮業所基 籍甚無竟 學優登仕
攝職從政 存以甘棠 去而益詠 樂殊貴賤 禮別尊卑 上和下睦 夫唱婦隨 外受傅訓 入奉母儀 諸姑伯叔 猶子比兒
孔懷兄弟 同氣連枝 交友投分 切磨箴規 仁慈隱恻 造次弗離 節義廉退 顛沛匪虧 性靜情逸 心動神疲 守真志滿
逐物意移 堅持雅操 好爵自縻 都邑華夏 東西二京 背邙面洛 浮渭據泾 宮殿盤郁 樓觀飛驚 圖寫禽獸 畫彩仙靈
丙舍傍啓 甲帳對楹 肆筵設席 鼓瑟吹笙 升階納陛 弁轉疑星 右通廣內 左達承明 既集墳典 亦聚群英 杜稿鍾隸
漆書壁經 府羅將相 路俠槐卿 戶封八縣 家給千兵 高冠陪辇 驅毂振纓 世祿侈富 車駕肥輕 策功茂實 勒碑刻銘
磻溪伊尹 佐時阿衡 奄宅曲阜 微旦孰營 桓公匡合 濟弱扶傾 绮回漢惠 說感武丁 俊乂密勿 多士寔甯 晉楚更霸
趙魏困橫 假途滅虢 踐土會盟 何遵約法 韓弊煩刑 起翦頗牧 用軍最精 宣威沙漠 馳譽丹青 九州禹迹 百郡秦並
嶽宗泰岱 禅主云亭 雁門紫塞 雞田赤城 昆池碣石 鉅野洞庭 曠遠綿邈 岩岫杳冥 治本於農 務兹稼穑 俶載南畝
我藝黍稷 稅熟貢新 勸賞黜陟 孟轲敦素 史魚秉直 庶幾中庸 勞謙謹敕 聆音察理 鑒貌辨色 贻厥嘉猷 勉其祗植
省躬譏誡 寵增抗極 殆辱近恥 林臯幸即 兩疏見機 解組誰逼 索居閑處 沈默寂寥 求古尋論 散慮逍遙 欣奏累遣
慼謝歡招 渠荷的曆 園莽抽條 枇杷晚翠 梧桐蚤凋 陳根委翳 落葉飄搖 遊鹍獨運 淩摩绛霄 耽讀玩市 寓目囊箱
易輏攸畏 屬耳垣牆 具膳餐飯 適口充腸 飽饫烹宰 饑厭糟糠 親戚故舊 老少異糧 妾禦績紡 侍巾帷房 纨扇圓潔
銀燭炜煌 晝眠夕寐 藍筍象床 弦歌酒宴 接杯舉觞 矯手頓足 悅豫且康 嫡後嗣續 祭祀烝嘗 稽颡再拜 悚懼恐惶
箋牒簡要 顧答審詳 骸垢想浴 執熱願涼 驢騾犢特 駭躍超骧 誅斬賊盜 捕獲叛亡 布射僚丸 嵇琴阮嘯 恬筆倫紙
鈞巧任釣 釋紛利俗 竝皆佳妙 毛施淑姿 工颦妍笑 年矢每催 曦晖朗曜 璇玑懸斡 晦魄環照 指薪修祜 永綏吉劭
矩步引領 俯仰廊廟 束帶矜莊 徘徊瞻眺 孤陋寡聞 愚蒙等诮 謂語助者 焉哉乎

《千字文》原名為《次韻王羲之書千字》,南朝梁朝(502─549年)周興嗣所作的一首長韻文。它是一篇由一千個不重複的漢字組成的文章。據說是梁武帝取了王羲之寫的一千個字體,令其親人練習書法,而後覺得雜亂無章,於是又命周興嗣(470─521年)編為一篇文章。《千字文》是用來教授兒童基本漢字之重要啓蒙讀物。

草書  Cursive script

16 節臨唐 孫過庭書譜 (草書) Excerpt from Shū Pǔ by Sūn Guò-tíng (cursive script), dated 687 (Táng Dynasty), ink on paper, hanging scroll, 136 x 64 cm

節臨 唐  孫過庭〈書譜

勉之不已,抑有三時;時然一變,極其
分矣。至如初學分佈,但求平正,
既知平正,務追險絕,既能險絕,復
歸平正。初謂未及,中則過之,後乃
通會,通會之際,人書俱老。

 

17 節臨唐 孫過庭書譜 (草書) Excerpt from Shū Pǔ by Sūn Guò-tíng (cursive script), dated 687 (Táng Dynasty), ink on paper, hanging scroll, 136 x 64 cm

節臨   孫過庭〈書譜

夫士屈於不知己,而申於知己;彼不
知也,曷足怪乎!故莊子曰:「朝菌不知
晦朔,蟪蛄不知春秋。」老子云:「下士聞
道,大笑之;不笑之則不足以為
道也。」豈可執冰而咎夏蟲哉!

 

 

行書  Running script

18 臨宋 黄庭堅松風閣诗 (行書) Copy of Sōng Fēng Gé by Huáng Tíng-jiān (running script), dated 1102 (Sòng Dynasty), ink on paper, hanging scroll, 136 x 68 cm

臨黃庭堅  松風閣詩

依山築閣見平川。夜闌箕斗插屋椽。我來名之意適然。老松魁
梧數百年。斧斤所赦今參天。風鳴媧皇五十弦。洗耳不須
菩薩泉。嘉二三子甚好賢。力貧買酒醉此筵。夜雨鳴廊
到曉懸。相看不歸臥僧氈。泉枯石燥復潺湲。山川光暉為我
妍。野僧旱飢不能饘。曉見寒溪有炊煙。東坡道人已沉
泉。張侯何時到眼前。釣臺驚濤可晝眠。怡亭看篆蛟
龍纏。安此身脫拘攣。舟載諸友長周旋松風閣。

 

19 花好月圓人壽 (隸書) ‘Pretty flowers, full moon and longevity’ (clerical script), dated 2014, ink on pink paper, hanging scroll, 136 x 68 cm

 

20 邵康節詩 (隸書) Poems by Shào Kāng-jié (clerical script), ink on paper, hanging scroll, 136 x 68 cm

邵康節詩

前有億萬年,後有億
萬世;中間一百年,作
得幾何事。又況人之
壽, 幾人能百嵗?如何
不喜歡, 強自生憔悴。
人生一世吟

20 邵康節詩 (隸書) Poems by Shào Kāng-jié (clerical script), ink on paper, hanging scroll, 136 x 68 cm

安身自安,身安室
自寬,心與身俱安,何
事能相干?誰謂一身
小,其安若泰山,誰謂
一室小,寬如天地間。
心安吟

21 周敦頤 愛蓮說 (隷書) Ai Lián Shuō (Love of the Lotus Prose) by Zhōu Dūn-yí (clerical script), dated 2014, ink on paper, hanging scroll, 136 x 38 cm

愛蓮說    宋  周敦頤

水陸草木之花,可愛者甚蕃。晉陶淵明獨愛菊;自李唐來,
世人盛愛牡丹;予獨愛蓮之出淤泥而不染,濯清漣而不
妖,中通外直,不蔓不枝,香遠益清,亭亭靜植,可遠觀而不
而不可褻玩焉。予謂:菊,花之隱逸者也;牡丹,花之富貴者也;蓮,
花之君子者也。噫!菊之愛,陶後鮮有聞;蓮之愛,同予者何
人;牡丹之愛,宜乎眾矣。

 

22 朱繼芳詩 (楷/行書) Poem by Zhū Jì-fāng (regular/running script), dated 2011, ink on paper, hanging scroll, 136 x 68 cm

南宋  朱繼芳詩

臨水送將歸,春風
折贈時。而今三丈樹,
元是手中枝。

 

23 司空圖詩 (隸書) Poem by Sī Kōng-tú (clerical script), dated 2010, ink on paper, hanging scroll, 136 x 64 cm

唐  司空圖詩

造化無端欲自神,裁
紅剪翠爲新春。不如
分減閑心力,更助英
豪濟活人。

 

24 心經 (小楷) Heart Sutra (small regular script), dated 2014, ink on paper, 25 x 50 cm

觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見
五蘊,度一切苦厄。舍利子不異空,
空不異色;色即是空,空即是色。

亦復如是。舍利子,是諸法空相,不生不滅,
不垢不淨,不增不減,是故空中無色,無受、
想、行、識;無
;無
;無眼界,乃至無意識界;無無明,亦無無
明盡;乃至無
老死,亦無老死盡。無
,無智亦無得,以無所得故。菩提薩埵,依
般若波羅蜜多故,心無罣礙,無罣礙故,無
有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟
涅槃。三世諸
佛,依
般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐
三菩提。故知
般若波羅蜜多,是大神咒,是
大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除一切
苦,真實不虛。故說
般若波羅蜜多咒,即說
咒曰:“揭諦、揭諦,波羅揭諦,
波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。

 

25 節錄若翰福音 (楷書) Excerpt from John’s Gospel (regular script), ink on paper, hanging scroll, 136 x 18 cm

For the landscape painting pieces, please click:

https://patricksiu.wordpress.com/2014-exhibition-%E6%9B%B8%E7%95%AB%E5%B1%95%E8%A6%BD-part-2-landscape-painting/

 

 

Acknowledgements :

I wish to express my gratitude for the generosity of the Chinese Cultural Centre for its support and in hosting this Exhibition, and the support of the Willoughby Council for making this Exhibition as part of the Willoughby Spring Festival.  I also wish to acknowledge the guidance of learned teachers and fellow artists as well as the support of friends, family and everyone who has assisted.  This Exhibition would not have been possible without all the assistance given to me.

 


 

2 thoughts on “Patrick Siu Chinese Calligraphy and Painting Exhibition 書畫展覽 2014 (Part 1 – Calligraphy)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s