Han Bei: Xianyu Huang Bei 鮮于璜碑

      The full name of Xianyu Huang Bei  (鮮于璜碑) is Han Qu Yan Men Taishou Xianyu Jun Bei (漢故雁門太守鮮于君碑). Xianyu Huang Bei (Epitaph for Xianyu Huang) in clerical script was erected during the Eastern Han, 165 CE. The inscriptions has a total of 827 characters. The text at the front (碑陽) has sixteen … Continue reading Han Bei: Xianyu Huang Bei 鮮于璜碑